Καταστατικό

ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Δ.Ι.Β.Ε)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1

Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση (Ένωση) με την επωνυμία «Ένωση διακοσμητών Βορείου Ελλάδος» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε το έτος 1978 και αναγνωρίσθηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της, με τη με αριθμό 485/1978 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και είναι καταχωρημένο στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 1952(επ. 672)/78 θα διέπεται στο εξής από το παρακάτω καταστατικό, το Νόμο 1712/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1746/88 και συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.-

 

ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 2

Σκοποί της Οργάνωσης αυτής είναι η συνένωση όλων όσων ασκούν το επάγγελμα του  αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων, του μορφολόγου και του διακοσμητή, κατά διαρκή τρόπο, με σκοπό τον βιοπορισμό, ανεξαρτήτως του τόπου της επαγγελματικής τους έδρας και η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα η Ένωση σκοπούς έχει:

Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των αρχιτεκτόνων εσωτερικών χώρων, μορφολόγων και διακοσμητών με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

Τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ομοειδών συλλόγων – οργανώσεων που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων με ομοειδή καλλιτεχνικά και επαγγελματικά σωματεία της αλλοδαπής.

Την καθιέρωση κανόνων επαγγελματικής και συναδελφικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς.

Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

 

ΜΕΣΑ

Άρθρο 3

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών η Ένωση:

Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, εσωτερικού ή εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους, γενικά ή επιμέρους για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποίησης και δραστηριότητες, για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.

Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν  τον κλάδο και την προβολή αυτών.

Επιδιώκει την εκπροσώπηση της Ένωσης σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.

Εκδίδει έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος, τα οποία διανέμονται δωρεάν και ενισχύει αφιλοκερδώς τέτοια έντυπα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί των θεμάτων του κλάδου.

Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.

Οργανώνει διαλέξεις, εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια σχετικά με την διακοσμητική τέχνη και τα προβλήματα του κλάδου και δύναται να μετέχει σε αντίστοιχες εκδηλώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού.

Ιδρύει εντευκτήρια και βιβλιοθήκες υπέρ των μελών της και χωρίς να απαιτείται τίμημα για τα μη μέλη.

Οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης των μελών της.

Μετέχει οργανικά σε ανώτερες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές Οργανώσεις, με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις.

Συγκροτεί και κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της Ένωσης και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.

Η Ένωση μετέχει οργανικά στις υπερκείμενες οργανώσεις μιας τοπικού ή γενικού χαρακτήρα και μιας κλαδικού.

 

ΕΔΡΑ

Άρθρο 4

Έδρα της Ένωσης είναι η Θεσσαλονίκη.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ

Άρθρο 5

 

1.            Μέλος της Ένωσης αυτής μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο, που ασκεί το επάγγελμα, εφόσον έχει εκπληρώσει την υποχρέωση έναρξης επαγγέλματος προς την εφορία και καλύπτει τα απαραίτητα προσόντα, βάσει των κανονισμών του καταστατικού της Ένωσης.

 

2.            Τα μέλη του σωματείου διαχωρίζονται σε τακτικά, δόκιμα και επίτιμα. Για την εγγραφή σε οποιαδήποτε κατηγορία μελών απαιτείται αίτηση και προσκόμιση από τον αιτούντα των σχετικών δικαιολογητικών.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

Τα τακτικά μέλη είναι εκείνα που εξασκούν σε τακτική βάση το επάγγελμα του αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων (διακοσμητή). Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει όποιος έχει εκπληρώσει την υποχρέωση έναρξης επαγγέλματος προς την Εφορία, καθώς και την υποχρέωση εγγραφής στον οικείο ασφαλιστικό φορέα και

 

Α. Έχει πενταετή φοίτηση Πανεπιστημιακού επιπέδου ή

Β. Έχει τετραετή φοίτηση σε σχολές επιπέδου ΤΕΙ ή

Γ. Έχει τριετή φοίτηση σε αναγνωρισμένη σχολή ή

Δ. Έχει διετή φοίτηση σε ΙΕΚ και σε ιδιωτικές σχολές ΙΕΚ και εργαστήρια ελευθέρων σπουδών ή

Ε. Ασκεί το επάγγελμα του μορφολόγου- διακοσμητή- αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων για τουλάχιστον τρία χρόνια.

 

ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ:

 

Ως δόκιμα  μέλη εγγράφονται οι απόφοιτοι σχετικών με τη διακόσμηση σχολών μέχρι να πληρούν και τις λοιπές προυποθέσεις του τακτικού μέλους. Στο διάστημα αυτό τα δόκιμα μέλη συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, αλλά και επαγγελματικά έργα για την πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος, μπορούν να δεχθούν υποτροφίες αλλά και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές εξελίξεις και τύχουν στηρίξεως από τους διεθνείς οργανισμούς Β.E.D.A (Bureau of European Designers Association) και ΙFI (International Federation of Interior Designers, Architects).

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ:

 

Ανακηρύσσονται φυσικά πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση ή στους σκοπούς της. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν υποδείξεως του Διοικητικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των ¾ των παριστάμενων μελών. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

α. Εγγραφή μελών

Άρθρο 6

Για να γίνει κάποιος μέλος της Ένωσης, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς τι Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία θα δηλώνει την περί εγγραφής του βούληση, και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου 5. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του, το ασκούμενο επάγγελμα, η διεύθυνση της κατοικίας και του γραφείου του και ο αριθμός του ασφαλιστικού του βιβλιαρίου.

Μαζί με την αίτησή του, ο αιτών υποβάλλει στην Ένωση, υπεύθυνη δήλωση περί της κυρίας επαγγελματικής οργάνωσης, που έχει επιλέξει για την άσκηση του δικαιώματός του εκλογής των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες Οργανώσεις.

Το μέλος δικαιούται να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής Οργάνωσης, με νέα ταυτόχρονη υπεύθυνη δήλωσή του, προς τις διοικήσεις και των δύο Οργανώσεων και εφ’ όσων έχει περάσει τριετία από την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην κύρια οργάνωση της οποίας επιθυμεί την αλλαγή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, εάν το υποψήφιο μέλος έχει τα παραπάνω προσόντα, υποχρεούται να εγγραφεί αυτό μέλος μέσα σε τριάντα μέρες από της υποβολής της αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί, ή παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παραγρ. 1 του Νόμου 1712/1987.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από  της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελματικής  του διεύθυνσης.

Η Ένωση με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να αποκηρύξει επίτιμα μέλη της Ένωσης πρόσωπα που είχαν μία πολύ αξιόλογη προσφορά προς αυτήν ή για την πραγματοποίηση των σκοπών της. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να μιλούν, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

β.  Δικαιώματα μελών

Άρθρο 7

 

Κάθε τακτικό μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 

Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.

 

Να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα της Ένωσης και Επιτροπές και αντιπρόσωπος στις ανώτερες συνδικαλιστικές Οργανώσεις στις οποίες ανήκει η Ένωση.

 

Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων του κλάδου.

 

Κάθε δόκιμο μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

1.            Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά μόνο με δικαίωμα λόγου

 

2.            Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων του κλάδου.

 

γ. Υποχρεώσεις μελών

Άρθρο 8

Κάθε μέλος της Ένωσης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και τις άλλες δραστηριότητες της Ένωσης και να συμπαρίσταται στα Όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεων της.

Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Ένωσης και να ενημερώνει άμεσα την Διοίκηση, για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση.

Να μη αντιστρατεύεται στα συμφέροντα της Ένωσης και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους της Ένωσης και της Διοίκησης αυτής και

Να εκπληρώνει  τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Ένωση.

δ. Αποβολή αποχώρηση μέλους

Άρθρο 9

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης και ύστερα από αιτιολογημένη απόφασή της, αποβάλλεται κάθε μέλος που:

α. Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφο 1 του καταστατικού αυτού.

β. Συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς της Ένωσης και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από δύο συνεχή έτη, την υποχρεωτική συνδρομή του προς την Ένωση.

δ. Απέχει αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.

ε. Αν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το Νόμο 1712/1987 και

στ. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

Την αποβολή του μέλους εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και η Γενική Συνέλευση, καλούν προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, παραβάσεις.

Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει, μέσα σε τριάντα μέρες από την επίδοση σ΄ αυτό της περί της περί αποβολής του αποφάσεως, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του Σωματείου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του Νόμου 1712/1987. Μέχρι τελεσιδικίας της περί αποβολής του απόφασης, το μέλος διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Κάθε μέλος, μπορεί να αποχωρήσει από την Ένωση, αφού προηγούμενα εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς την Ένωση μέχρι του τέλους του έτους της αποχώρησής του.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 9Α

 

1.            Ως υποστηρικτές της Ένωσης δύνανται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 

Α. Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν διακόσμηση και σχετικούς τομείς και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του καθηγητή και την σχετική εμπειρία.

 

Β. Εκδότες, δημοσιογράφοι ή συγγραφείς που εργάζονται και ασχολούνται με θέματα σχετικά με τη διακόσμηση.

 

Γ. Αλλοδαποί επαγγελματίες διακοσμητές που εργάζονται και δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή.

 

Δ.   Εκπρόσωποι επιχειρήσεων του κατασκευαστικού, εισαγωγικού είτε εμπορικού τομέα, που έχουν αντικείμενο συναφές με τη διακόσμηση και αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων.

 

Ε. Σπουδαστές σχολών σχετικών με τη διακόσμηση, τον σχεδιασμό επίπλων, την αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και άλλων συναφών με τον κλάδο.

 

ΣΤ. Τεχνίτες που δραστηριοποιούνται με την εφαρμογή του έργου των διακοσμητών και αρχιτεκτόνων εσωτερικών χώρων.

 

 

2.            Οι υποστηρικτές δύνανται να συμμετέχουν με προνομιακούς όρους στα επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις και συνέδρια που οργανώνει η Ένωση, δύνανται δε να εισηγούνται και να προσφέρουν τις εμπειρίες και τη γνώση τους σε θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, λόγου και ευρύτερα συμμετοχής στα όργανα της Ένωσης.

 

3.            Οι υποστηρικτές υποχρεούνται στην καταβολή μιας ετήσιας οικονομικής εισφοράς στην Ένωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Η απόφαση με την οποία καθορίζεται το ύψος της εισφοράς δεν δύναται να έχει αναδρομική ενέργεια.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 10

Όργανα της Ένωσης είναι : Α. Η Γενική Συνέλευση. Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο και Γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 11

Την Γενική Συνέλευση της Ένωσης αποτελούν τα ταμειακά εντάξει μέλη της.

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

α. Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους της Ένωσης στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις που ανήκει η Ένωση και ελέγχει τη δράση αυτών.

β. Αποφασίζει για την επιλογή των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων, στις οποίες εγγράφεται μέλος η Ένωση, ή τη διαγραφή από αυτές, και ορίζει την κύρια Οργάνωση, δια μέσου της οποίας θα αντιπροσωπεύεται στη Συνομοσπονδία, νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους της, που ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση της κύριας δευτεροβάθμιας Οργάνωσης , για την εκλογή αντιπροσώπων της στη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας.

γ. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ετήσιους ισολογισμούς.

δ. Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος, και ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του καταστατικού αυτού, τα ποσά εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της διοίκησης.

ε. Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών. Η ετήσια υποχρεωτική συνδρομή των μελών ορίζεται ίση με ένα και μισό (1 και ½) ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως κάθε χρόνο καθορίζεται από τη Γενική Εθνική Συλλογή Σύμβαση Εργασίας ή Διαιτητική απόφαση, κατανέμεται δε στην Ένωση και τις υπερκείμενες Οργανώσεις όπως το άρθρο 3 παρ. 7 του Νόμου 1712/1987 ορίζει.

Στ. Αποφασίζει για την ανάθεση της είσπραξης του ποσοστού των εισφορών για τις υπερκείμενες οργανώσεις, των μελών, από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη και καθορίζει τους όρους πραγματοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των εισφορών αυτών.

Ζ. Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της Ένωσης, προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής και περί όλων των συναφών εμπράγματων δικαιωμάτων ακινήτων της Ένωσης. Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων τουλάχιστον των παρόντων στη Γενική Συνέλευση.

Η. Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ της Ένωσης.

Θ. Αποφασίζει περί αποβολής μέλους για παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 9 του καταστατικού.

Ι. αποφασίζει την τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης.

Κ. Αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης, τηρώντας την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΠΑΡΤΙΑ

Άρθρο 12

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο στην έδρα της και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, και η οποία στέλνεται στα μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες, πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

Έκτακτα, η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται όταν κρίνει αυτήν αναγκαία το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους, μέλη που αποτελούν το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακών εντάξει μελών, στην οποία θα περιέχουν και τα θέματα της συζήτησης.

Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα:

Α. Τον τόπο, το χώρο, την ημερομηνία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης.

Β. Τα θέματα που θα συζητηθούν.

Για να ληφθεί απόφαση στη Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2), τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία, κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική γενική συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 13

Οι αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

 1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση της Ένωσης, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.
 2. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
 3. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:

α) σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων στην Τριτοβάθμια Οργάνωση,

β) σε εγγραφή σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις και την επιλογή της εξ αυτών κυρίας και για κάθε μεταβολή εγγραφής και επιλογής,

γ) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση,

δ) σε προσωπικά ζητήματα και

ε) στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

 1. Δεν επιτρέπεται η υπό Μέλους εξουσιοδότηση τρίτου, μέλους ή μη για τη συμμετοχή του στα όργανα διοίκησης , στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες.
 2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν σε περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφήσας.
 3. Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των μελών, απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση τρίτα πρόσωπα.
 4. Δε λαμβάνεται καμιά απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις τηρούνται, με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προεδρείο, τον ψηφολέκτη και πέντε από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο της Ένωσης.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από Επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, για τριετή θητεία κατά τις παρακάτω διατάξεις:
 7. Α. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές είτε κατά συνδυασμούς, είτε σα μεμονωμένοι υποψήφιοι, είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης δύο τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

Β΄.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ

Άρθρο 14

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πριν τη Γενική Συνέλευση και ελέγχει τη νομιμότητα της αιτήσεως και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο.

Γ. Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.

Δ. Οι εκλογές διενεργούνται στα γραφεία της Ένωσης, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ή μέσα σε δέκα μέρες από αυτή και σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια τη Γενική Συνέλευση.

 1. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
 2. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με το αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου αυξανόμενο κατά μια μονάδα.
 3. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό Συμβούλιο, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των ψηφοδελτίων που έλαβε.
 4. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 5. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
 6. Έδρες που δεν έχουν καταληφθεί, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, κατανέμονται ανά μια, κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό εκλογικό μέτρο, όπως αυτό ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 3.
 7. Συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών, από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.
 8. Οι συνδυασμοί για την υπογραφή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 9. Οι έδρες, που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες, κατανέμονται ανά μια, κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς ή τους υποψήφιους που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
 10. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφήσαντες, βάσει του σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί.
 11. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι του κάθε συνδυασμού, καλούνται κατά σειρά εκλογής τους, αντίστοιχα, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού. Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, αντικαθιστούν τους τακτικούς, οι κατά σειρά επιλαχόντες.
 12. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή πεθάνει μέλος οργάνου ή αντιπρόσωπος, που έχει εκλεγεί με ορισμένο συνδυασμό, αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλους του ιδίου συνδυασμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος, του συνδυασμού αυτού, η αντικατάσταση γίνεται από αναπληρωματικό μέλος άλλου συνδυασμού που συγκεντρώνει τους περισσότερους ψήφους.
 13. Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από το συνδυασμό που πλειοψήφησε ή από το συνδυασμό που πλειοψήφησε ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο μέσα σε (8) μέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Άρθρο 15

Α Γίνεται μυστική ψηφοφορία στην  αρχή, για την εκλογή των μελών του Προεδρείου, με απλή αναλογική και σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλονται.

Β. Στη συνέχεια γίνεται μυστική ψηφοφορία για την εκλογή, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων από τους επτά, του κάθε αξιωματούχου που επιλέγεται από τα τέσσερα μέλη του Προεδρείου, που έχουν εκλεγεί με βάση την παράγραφο 2α αυτού του άρθρου. Δηλαδή για πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμεία.

Γ. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η ανάδειξη ενός ή περισσοτέρων από τα πιο πάνω αξιώματα, μετά και από δεύτερη ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια πάντα μέρα η εκλογή, οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας, άσχετα από αριθμό ψήφων, καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα.

 1. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Ένωσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή με αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών κοινοποιούμενη δύο (2) μέρες, τουλάχιστον, προ της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα, τουλάχιστο, μέλη και λαμβάνονται αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού.
 4. Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί, για οποιανδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη, κατά την παράγραφο 13 του προηγούμενο άρθρου 14, χωρίς όμως αυτά να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών.

Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών των συνδυασμών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο, σε αντικατάσταση αυτού, μέχρι της λήξεως της θητεία του.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Άρθρο 16

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Ένωσης και κατευθύνει τη δράση αυτής στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των εις άρθρο 2 του καταστατικού αυτού σκοπών.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβουλίου:

Α. Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της Ένωσης και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής.

Β. Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους για τη στέγαση των γραφείων της Ένωσης και την άσκηση των λειτουργιών αυτής.

Γ. Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο, καθώς και τους νομικούς, οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές και αντιμισθίες αυτών.

Δ. Καταρτίζει τους ετήσιος προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς διαχείρισης και υποβάλλει αυτούς, με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση αυτών. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για τη γενική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών και των παρατηρητών καθώς και την ετήσια υποχρεωτική συνδρομή τους. Η απόφαση με την οποία καθορίζονται τα ανωτέρω ποσά δεν δύναται να έχει αναδρομική ισχύ.

 

Στ. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών και

Ζ. Αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών, για την περιφρούρηση των συμφερόντων της Ένωσης ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών στρεφομένων κατ’ αυτής και για κάθε ένδικο μέσο ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία, που αφορά τα συμφέροντα της Ένωσης, περιλαμβανομένων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητές του σε Επιτροπή από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό γραμματέα και τον Ταμία.
 2. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου αυτού είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησής τους.

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρο 17

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υπογράφοντας μαζί με το Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά της Ένωσης.
 2. Εκτελεί, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Εκπροσωπεί την Ένωση απέναντι σε κάθε αρχή, Κρατική, Δημοτική Κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύση Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα στις μεταξύ της Ένωσης και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις.
 4. Συνάπτει μετά του Γενικού Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες στο όνομα της Ένωσης, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί.
 5. Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα της Ένωσης, την οποία και εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
 6. Υπογράφει, μαζί με το Γενικό Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ένωσης, και κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή.
 7. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία της Ένωσης και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία στην διαχείρισή του.
 8. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Πρόεδρος αναπληρώνεται, σε όλα τα παραπάνω καθήκοντά του, από τον Αντιπρόεδρο.

 

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 18

 1. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών της Ένωσης, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων της Ένωσης, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων, σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προϊσταται του γραφειακού μηχανισμού της Ένωσης και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις της Ένωσης.
 2. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις  των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής, τις εντολές και επιταγές και συνεργάζεται μαζί του στη μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων της Ένωσης και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται, την έκθεση αυτή, στη Γενική Συνέλευση.
 3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά, στα καθήκοντά του, από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Άρθρο 19

 1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα της Ένωσης, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και πληρωμών. Ειδικότερα ο Ταμίας:

α. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

β. Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως, στο όνομα της Ένωσης, σε Τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές ή επιταγές της Ένωσης, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά σύμφωνα με τις δινόμενες σ’ αυτόν εντολές και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.

γ. Συντάσσει, τακτικά κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλει αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων της Ένωσης.

δ.  Επιμελείται σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς την Ένωση.

ε.  Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά των παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου.

στ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία για την αντιμετώπιση επειγόντων και απροβλέπτων μικροεξόδων και δαπανών της Ένωσης.

 1. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του, από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 20

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 14, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τριετής.
 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή μόλις εκλεγεί συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.
 3. Έργο της Ελεγκτικής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών της Ένωσης.
 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και, κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα της Ένωσης, θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρούνται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.
 5. Ένα μήνα τουλάχιστον προ της συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού έλεγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 10 μέρες τουλάχιστον προ της Συνέλευσης.
 6. Η Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, τον ισολογισμό και τον απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή η Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
 7. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, εντός των γραφείων της Ένωσης και απαγορεύεται η εξαγωγή ή απομάκρυνση αυτών εκτός των γραφείων της Ένωσης.
 8. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή τα δύο από τα μέλη της, ή το Δ..Σ. της Ένωσης. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να φέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε πέντε μέρες από τη υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.

Αν ο Πρόεδρος δεν την συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

 1. Η Ελεγκτική  Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 2. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, που απουσιάζει από δύο συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 21

 1. Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους της Ένωσης για τις ανώτερες Οργανώσεις που μετέχει, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής, να τροποποιήσει το Καταστατικό της Ένωσης, να αποφασίσει για τη διάλυση της Ένωσης και για κάθε άλλη περίπτωση, που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό, απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, πριν από κάθε ψηφοφορία, για θέματα της προηγουμένης παραγράφου και για την εκλογή αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού αυτού, περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης, τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη. Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι δύο (2).
 4. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σε περίπτωση εκλογών καταστατικών οργάνων και αντιπροσώπων στις ανώτερες Οργανώσεις είναι ο Αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3,4,5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982.
 5. Στην Εφορευτική Επιτροπή δε μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για αξιώματα για τα οποία γίνονται εκλογές.
 6. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο.
 7. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και, με την καθιέρωση του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου και βάσει αυτού. Στο βιβλίο σημειώνεται, από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα της Ένωσης. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλα ψηφοφορίας, χωριστά για τη κάθε εκλογή καταστατικών οργάνων και χωριστό για την εκλογή αντιπροσώπων στις ανώτερες Οργανώσεις, στα οποία καταχωρείται κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
 8. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για τη τήρηση της τάξης κατά το χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει, εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας, οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία και τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της Ένωσης, για την επιβοήθηση του έργου της.
 9. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής, ένα αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.
 10. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει τη ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει από τους υποψηφίους, τους εκλεγέντες σύμφωνα με το άνω άρθρο 14 για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.
 11. Η Εφορευτική Επιτροπή για τη ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας της Ένωσης, αντίγραφα δε αυτών στο αρχείο της Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Άρθρο 22

 1. Οι αντιπρόσωποι της Ένωσης στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις, που είναι μέλος η Ένωση, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία τους είναι τριετής και συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 14 περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου που εφαρμόζεται ανάλογα.
 2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων της Ένωσης στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που μετέχει, ορίζεται σύμφωνα με τα καταστατικά αυτών και το νόμο 1712/1987.
 3. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία, οι δε κατά σειρά επιλαχόντες κατά τους συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους, αναπληρώνουν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, έκπτωσης ή ανακλήσεως των τακτικών μελών.
 4. Για την εκλογή αντιπροσώπων του σωματείου, στις Ομοσπονδίες, ψηφίζουν μόνο τα μέλη που έχουν επιλέξει το σωματείο τούτο σαν κύρια οργάνωση. Το μέλος δε δικαιούται να αλλάξει Οργάνωση, πριν περάσουν τρία (3) χρόνια από τις εκλογές στην Πρωτοβάθμια Οργάνωση, την οποία προηγούμενα είχε επιλέξει σαν κύρια και στην οποία είχε ψηφίσει για την εκλογή αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 23

 1. Οι πόροι της Ένωσης είναι:

Α. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών.

Β. Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ένωσης.

Γ. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

 1. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.
 2. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής συνδρομής της Ένωσης, προς τις Ομοσπονδίες που είναι μέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 1712/1987.
 4. Η είσπραξη των κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη και η απόδοση αυτών στις δικαιούχες υπερκείμενες Οργανώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 8 του Νόμου 1712/1987 μπορεί να γίνεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης από τον ασφαλιστικό Οργανισμό, στον οποίο είναι ασφαλισμένα τα μέλη, με σύμφωνη γνώμη της διοικήσεως του Οργανισμού αυτού.
 5. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) της Ένωσης είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 24

 1. Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης τηρούνται τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται, πριν να χρησιμοποιηθούν, από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Ένωσης.

Α) Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του Ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου,  οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του μέλους, καθώς η ταμειακή ενημέρωσή του.

Β) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης.

Γ) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής

Ε) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.

Στ) Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης.

Ζ) Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται με αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών της Ένωσης, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό αποτελεί και τον αριθμό του Ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης η ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης, καθώς επίσης και η ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσης του Ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απώλειας, αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας Οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.

 1. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση της Ένωσης επιβάλλει για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής, καθώς και τα γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίησή τους. Επίσης τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλουν.
 2. Τα μέλη της ένωσης καθώς και οι υπερκείμενες Οργανώσεις, στις οποίες ανήκει η Ένωση, έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρου 25

Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη της απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του καταστατικού αυτού και το άρθρο 5 παράγραφος 8 του Ν. 1712/1987.

Β. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Άρθρο 26

 1. Η ένωση διαλύεται:

Α. Όταν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των είκοσι (20).

Β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος.

Γ. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά προς το σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφο 9 του Ν. 1712/1987.

 1. Στην περίπτωση που η Ένωση διαλυθεί η περιουσία αυτής περιέρχεται σε άλλη λειτουργούσα ή μέλλουσα να λειτουργήσει Πρωτοβάθμια Οργάνωση, του ίδιου επαγγελματικού κλάδου και σκοπού, ή στην κύρια δευτεροβάθμια Οργάνωση που μετέχει η Ένωση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης. Αν δεν υπάρχουν οι  ανωτέρω οργανώσεις, η περιουσία αυτής παραχωρείται ως δωρεά σε Ίδρυμα προστασίας παίδων, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε καμιά περίπτωση η περιουσία της Ένωσης δε διανέμεται μεταξύ των μελών της.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Γ. ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 27

Η Ένωση Διακοσμητών Βορείου Ελλάδας έχει δική της κυκλική σφραγίδα που φέρει περιφερειακά την επωνυμία της Ένωσης και στο κέντρο καλλιτεχνική – γραφική απεικόνιση των αρχικών της: Ε.Δ..Ι.Β.Ε.

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Άρθρο 28

 1. Η Ένωση Διακοσμητών Βορείου Ελλάδας αναγνωρίζει δωρητές, εκείνους που προσφέρουν χρήματα ή άλλα είδη η αξία των οποίων κυμαίνεται από τετρακόσια  (400) ευρώ μέχρι δύο χιλίαδες (2000) ευρώ. Ευεργέτες δε εκείνους που προσφέρουν μεγαλύτερα από τα ποσά αυτά.
 2. Οι δωρητές και ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
 3. Αποκλείονται δωρεές και ευεργεσίες από πρόσωπα που πολιτεύονται εκτός αν είναι επαγγελματοβιοτέχνες.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

 1. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο Καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν1712/1987 και οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού με πνέυμα προσήλωσης  στην πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών.

ΕΓΚΡΙΣΗ

Άρθρο 30

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 31 -με το παρόν- άρθρα. Είναι τροποποίηση του αποτελούμενου από 30 άρθρα προηγούμενου καταστατικού, όπως εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 5862/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο με τη σειρά του υπήρξε τροποποίηση του προηγούμενου καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 788/1988 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και η οποία τέλος αποτέλεσε τροποποίηση του αρχικού καταστατικού που είναι και αυτό καταχωρημένο στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 1952/78. Εγκρίθηκε με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφο 4 του Ν. 1712/1987 από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Διακοσμητών Βορείου Ελλάδος,  που συνήλθε για το σκοπό αυτό, στη Θεσσαλονίκη, την 9η Μαίου 2012 και εξουσιοδοτήθηκε  το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο νόμος ορίζει.. Τα καταστατικό αυτό θα ισχύει στο εξής από την έγκρισή του και την καταχώρηση στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Στη Θεσσαλονίκη 9 Μαίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ