Κώδικας δεοντολογίας

Στα μέλη των Ενώσεων Διακοσμητών, παγκοσμίως, ζητείται να ασκούν το επάγγελμά τους κατά τρόπο που να προκαλεί σεβασμό και εμπιστοσύνη στους πελάτες, προμηθευτές, συναδέλφους διακοσμητές και κοινό. Η επαγγελματική συμπεριφορά κάθε μέλους της Ένωσης οφείλει να κατευθύνεται από τον ακόλουθο κώδικα.

 1. Θα συμμορφώνεται με τους ήδη υπάρχοντες νόμους και κανονισμούς, ρυθμίζοντας τις διαδικασίες της επιχείρησής του και την άσκηση της διακόσμησης εσωτερικού χώρου σύμφωνα με αυτό τον κώδικα.
 2. Μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη διακόσμηση σε έναν πελάτη ως σύμβουλος ή προμηθευτής, με βάση μια αμοιβή, μισθό ή προμήθεια υπό τον όρο ότι οι επαγγελματικές του υπηρεσίες θα διεξαχθούν με τρόπο που θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα του πελάτη, χωρίς να θίξει την επαγγελματική του ακεραιότητα.
 3. Πριν υπογράψει ένα συμβόλαιο με έναν πελάτη, θα ορίζει και θα προσδιορίζει σαφώς τον σκοπό και την φύση της μελέτης ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει καθώς και τον τρόπο αμοιβής του. Θα εκτελέσει αυτές τις υπηρεσίες όπως ορίζονται στο συμβόλαιο και με την υψηλότερη επίδοση του επαγγέλματος.
 4. Δεν θα αποκαλύπτει ποτέ πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεση του πελάτη και θα θεωρεί τις ευθύνες του σαν υποχρέωση προς το επάγγελμα του.
 5. Θα θεωρεί μέρος της επαγγελματικής του ευθύνης να έχει ενεργό ενδιαφέρον στις μελέτες, τις σχεδιασμένες να βελτιώσουν την ποιότητα του περιβάλλοντος του ανθρώπου, διευθύνοντας τέτοιες δραστηριότητες κατά τρόπο που να εξυψώνει την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος και της Ένωσης στην οποία ανήκει.
 6. Δεν θα θίξει ποτέ την φήμη ή τις επαγγελματικές σχέσεις άλλου συναδέλφου του επαγγελματία διακοσμητή.
 7. Δεν θα συνάψει εν γνώσει του συνεργασία με πελάτη που έχει συμβόλαιο με συνάδελφο, ούτε θα έλθει σε συμφωνία, πριν ο πελάτης διακόψει κάθε προηγούμενη σχέση με τον πρώτο.
 8. Δεν θα επιτρέψει σε κανέναν αντιπρόσωπο της επιχείρησής του ή της εταιρείας του να παρουσιαστεί σαν μελετητής διακοσμητής, εκτός αν του χορηγηθεί τέτοια εντολή για συγκεκριμένη αποστολή, ούτε να παρουσιαστεί στο κοινό γενικά σαν επαγγελματίας μελετητής εσωτερικού χώρου, μέχρις ότου μια τέτοια εκπροσώπηση κατοχυρωθεί με εκπαίδευση ή την απαραίτητη εμπειρία.
 9. Δεν θα υπαινίσσεται ποτέ, μέσω διαφημίσεων ή άλλων μέσων, ότι το προσωπικό του ή οι υπάλληλοι της Εταιρείας είναι μέλη της Ένωσης, εφόσον το δικαίωμα χρησιμοποίησης της ονομασίας, χορηγείται αποκλειστικώς στα μέλη, με ταυτότητα της Ένωσης.
 10. Θα ενθαρρύνει και θα συντρέχει στην διακίνηση ιδεών και πληροφόρησης μεταξύ του διακοσμητή εσωτερικού χώρου και συγγενών επαγγελμάτων, μόνον και εφόσον κατευθύνονται από τα ίδια υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ασκήσεως που αρμόζουν στις σχέσεις του με τους συναδέλφους τους διακοσμητές.
 11. Θα θεωρεί ηθική υποχρέωσή του να ενθαρρύνει σπουδαστές που δείχνουν ενδιαφέρον για την διακόσμηση εσωτερικού χώρου και θα προσφέρει κάθε βοήθεια, οποτεδήποτε αυτή είναι δυνατή, στους νέους που μπαίνουν στο επάγγελμα.

Κάθε απόκλιση από αυτόν τον κώδικα ή κάθε πράξη επιζήμια στην Ένωσή του και στο επάγγελμα, θα εκλαμβάνεται σαν αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, υποκείμενη σε συζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης που ανήκει.

Η Ένωση Διακοσμητών Βορείου Ελλάδος προσυπογράφει τον ανωτέρω κώδικα.